Algemene voorwaarden

 1. Definities

 

1.1 Christo Jewels, gevestigd te Heerlen, KvK-nummer 59146559, Wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.

1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper/klant.

1.3 Partijen zijn verkoper en koper samen.

1.4 Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Christo Jewels.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

 

 1. Aanbiedingen, offertes en prijs

 

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

3.2 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

3.4 Alle prijzen die Christo Jewels hanteert zijn in euro’s, zijn in de margeregeling of inclusief btw.

3.5 Alle prijzen die Christo Jewels hanteert zijn inclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

3.6 Alle prijzen op die Christo Jewels hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Christo Jewels te allen tijde wijzigen.

3.7 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Christo Jewels niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.8 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.7, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

 

 1. Betaling

 

4.1 De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.

4.2 Betaalt de klant niet binnen overeengekomen termijn, dan is Christo Jewels gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

4.3 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Christo Jewels.

4.4 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.5 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Christo Jewels zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Christo Jewels op de klant onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Christo Jewels, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken bedrag aan Christo Jewels te betalen.

 

 

 1. Recht van reclame

 

5.1 Zodra de klant in verzuim is, is Christo Jewels gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

5.2 Christo Jewels roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

5.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Christo Jewels, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

5.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

 

 1. Herroepingsrecht

 

6.1 Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

   • Het product niet is gebruikt.
   • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
   • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (oorbellen, piercings, enz.)
   • De verzegeling nog intact is.
   • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft.
   • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.

6.2 De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 6.1 genoemd, vangt aan:

   • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van één bestelling.
   • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen.

6.3 De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@christojewels.nl.

6.4 De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Christo Jewels, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

6.5 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

6.6 Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Christo Jewels deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Christo Jewels heeft geretourneerd.

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

7.1 Christo Jewels blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Christo Jewels op grond van wat voor met Christo Jewels gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

7.2 Tot die tijd kan Christo Jewels zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

7.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

7.4 Indien Christo Jewels een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Christo Jewels het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

 1. Opschortingsrecht en retentierecht

 

8.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

8.2 Christo Jewels kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Christo Jewels heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

8.3 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Christo Jewels.

8.4 Christo Jewels is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

 

 1. Levering en levertijd

 

9.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

9.2Levering vindt plaats bij Christo Jewels, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

9.3 Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

9.4 Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Christo Jewels het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

9.4 Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Christo Jewels kan tegenwerpen.

9.5 De door Christo Jewels opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.6 De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Christo Jewels.

9.7 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Christo Jewels niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

9.8 De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

 

 1. Verpakking en verzending

 

10.1 Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Christo Jewels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

10.2 Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Christo Jewels, bij gebreke waarvan Christo Jewels niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Klant dient het pakket aangetekend en verzekerd naar Christo Jewels te versturen. Klant is ter aller tijd aansprakelijk voor de verzorging van de verzending.

10.3 Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

 

 1. Garantie en ruilen

 

11.1 De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

11.2 De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

11.3 Het risico van verlies, beschadigingen of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

11.4 Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende vooraarden is voldaan:

   • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.
   • Het product wordt terug gebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.
   • Het product is nog niet gebruikt, alleen zoals bedoeld in lid 6.6.

11.5 Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

 

 1. Klachten

 

12.1 De klant dient een door Christo Jewels geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

12.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Christo Jewels daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen één maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

12.3 Consumenten dienen Christo Jewels uiterlijk binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

12.4 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Christo Jewels in staat is hierop adequaat te reageren.

12.5 De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

12.6 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Christo Jewels gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

 

 1. Ingebrekstelling

 

13.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Christo Jewels.

13.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Christo Jewels ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

 

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

14.1 Als Christo Jewels een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Christo Jewels verschuldigd zijn.

 

 

 1. Aansprakelijkheid Christo Jewels

 

15.1 Christo Jewels is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

15.2 Indien Christo Jewels aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

15.3 Christo Jewels is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

15.4 Indien Christo Jewels aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 15.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

 1. Vervaltermijn en vrijwaring

 

16.1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Christo Jewels vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

16.2 De klant vrijwaart Christo Jewels tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Christo Jewels geleverde producten en/of diensten.

 

 

 1. Recht op ontbinding

 

17.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Christo Jewels toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

17.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Christo Jewels niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Christo Jewels in verzuim is.

17.3 Christo Jewels heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Christo Jewels kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

 

 1. Overmacht

 

18.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Christo Jewels in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Christo Jewels kan worden toegerekend in een van de wil van Christo Jewels onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Christo Jewels kan worden verlangd.

18.2 Tot de in lid 18.1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

18.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Christo Jewels één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Christo Jewels er weer aan kan voldoen.

18.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalanderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

18.5 Christo Jewels is in een overmachtisituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

 1. Wijziging algemene voorwaarden

 

19.1 Christo Jewels is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

19.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

19.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Christo Jewels zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

19.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

 

 1. Overgang van rechten

 

20.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Christo Jewels.

20.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

 

 1. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid

 

21.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

21.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Christo Jewels bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

22.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

22.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Christo Jewels is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Doctor Poelsstraat 32
6411HH Heerlen
Nederland

T: (045) 203-0943
E: info@christojewels.nl